ALGEMENE VOORWAARDEN FEIDON CHANGE FACILITATORS

 

 

 

Artikel 1: Algemeen                      

 • Opdrachtnemer is Feidon Change Facilitators, een onderneming die zich bezighoudt met consultancy.
 • Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten op het gebied van consultancy.
 • De werkzaamheden betreffen alle werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst van opdracht (de Overeenkomst) of die uit andere hoofde direct verband houdend met de opdracht door de opdrachtnemer worden verricht, dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever en andere branche- of algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk aangegaan en door beide partijen ondertekend.
 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend met dien verstande dat opdrachtnemer aan een schriftelijke offerte is gebonden indien opdrachtgever de aanvaarding schriftelijk bevestigt binnen 30 dagen nadat de offerte is opgesteld.
 • De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.

Artikel 4: Aanvang van de overeenkomst
4.1          De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst van opdracht

door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

4.2          Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1          Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2          Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, zal opdrachtnemer een of meer van haar werknemers (consultants) aanwijzen die de werkzaamheden als opgenomen in de Overeenkomst uitvoeren.

5.3          Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.4          Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor de gevolgen daarvan.

5.5          De consultants zullen wekelijks de voortgang van de opdracht en eventuele belangrijke ontwikkelingen aan opdrachtgever en opdrachtnemer rapporteren. Periodiek zal een evaluatiegesprek plaatsvinden met de opdrachtgever, welk evaluatiegesprek zal worden voorgezeten en gerapporteerd door de schaduwmanager.

5.6          Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

5.7          Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

5.8          Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig door opdrachtgever worden verstrekt dan wel redelijke medewerking door de opdrachtgever niet wordt verleend, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.9         Opdrachtgever zal alle redelijke medewerking verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en zal de overeengekomen termijnen en procedures in acht nemen.

5.10         Opdrachtgever stelt aan de consultants de benodigde kantoorruimte en faciliteiten ter beschikking en informeert hen over de bij opdrachtgever geldende werk- en huisregels.

Artikel 6: Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Duur en beëindiging

7.1          De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht en eindigt van rechtswege nadat het in de Overeenkomst genoemde aantal werkdagen is besteed, zonder dat opzegging door één der partijen is vereist.

7.3          Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst lopende de uitvoering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient te geschieden per aangetekende brief.

7.4          Partijen kunnen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen in de volgende gevallen:
a) indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
b) indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of haar dit wordt verleend;
c) indien de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd;
d) indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de onroerende- en/of onroerende goederen van opdrachtgever.

7.5          Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij zich schuldig maakt aan wanprestatie en haar verplichtingen niet binnen 30 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, nakomt.

7.6          De opdrachtgever zal aan de consultants en aan de aan opdrachtnemer verbonden ondernemingen geen handelingen opleggen die in strijd zijn met de geldende wetten, de statuten van de vennootschap van de opdrachtgever, de besluiten en de richtlijnen van bevoegde organen van de opdrachtgever en/of met de beroepsethiek. Mocht een van de consultants dit toch signaleren, dan kan de opdracht met inachtneming van een opzegtermijn van  één week worden beëindigd, mits dit voorafgaand is besproken met opdrachtgever en de schaduwmanager gezamenlijk.

7.7          Opdrachtnemer behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Vergoeding

8.1          Tenzij anders wordt overeengekomen zal het honorarium dat opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening brengt, worden berekend op basis van het aantal gewerkte dagdelen tegen de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geldende tarieven.

8.2          Opdrachtnemer factureert in minimale clusters van vier uren, ongeacht het werkelijk aantal per dagdeel bestede uren.

8.3          Opdrachtnemer zal niet meer dan tweedagdelen van elk vier uren per dag aan opdrachtgever in rekening brengen, tenzij daarover van te voren tussen de werknemers van opdrachtnemer en opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt. Van een dergelijke afspraak dient opdrachtnemer op de hoogte te worden gesteld.

8.4          De consultants zullen gedurende de opdracht per week een tijd- en activiteitenverantwoording bijhouden, welke als basis dient voor berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht. Deze tijd- en activiteiten verantwoording zal door de consultants wekelijks beschikbaar worden gesteld aan opdrachtnemer en opdrachtgever.

8.5          Ingeplande besprekingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen tot twee weken voor de dag waarop de bespreking plaats zal vinden zonder bijkomende kosten door opdrachtgever worden verschoven. Wordt een afspraak door opdrachtgever verschoven in periode die korter is dan twee weken voor de dag waarop de bespreking plaats zal vinden, dan is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende gederfde inkomsten aan opdrachtgever te factureren, ongeacht de redenen die aan het verschuiven ten grondslag liggen.

8.6          In opdracht van opdrachtgever gemaakte kosten voor materialen en apparatuur die door de consultants of medewerkers van opdrachtgever worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, alsmede de door de consultants gemaakte overige kosten, waaronder reis- en verblijfkosten niet betreffende woon-werkverkeer, worden afzonderlijk en volledig aan opdrachtgever in rekening gebracht.

8.7          Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin jaarlijks gerechtigd tot verhoging van dit honorarium.

8.8          Alle tarieven en prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelastingen en andere, van overheidswege opgelegde, belastingen en heffingen. Opdrachtgever is gehouden deze belastingen en heffingen aan opdrachtnemer te voldoen.

 

 

Artikel 9: Betaling

9.1          Opdrachtnemer factureert eenmaal per week tenzij anders is overeengekomen. Op verzoek van opdrachtgever wordt de factuur door opdrachtnemer gespecificeerd.

9.2          Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum aan opdrachtnemer te worden voldaan, zonder korting of compensatie. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is opdrachtgever terstond in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en zal opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd zijn, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het Rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

9.4          Bezwaren van opdrachtgever tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5          Indien zulks is overeengekomen zal Opdrachtgever aan opdrachtnemer binnen vijf werkdagen na het ondertekenen van de Overeenkomst een voorschot betalen dan wel zekerheid daarvoor stellen, ter hoogte van het daarvoor in de Overeenkomst opgenomen bedrag.

9.6          Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtnemer enige zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn.

Artikel 10: Reclames

10.1        Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na voltooiing van de werkzaamheden of na de verzenddatum van de stukken waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2        Reclames als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

10.3        Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1        Opdrachtnemer heeft op grond van de Overeenkomst en deze voorwaarden een inspanningsverplichting tot het deugdelijk verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtnemer geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.

11.2        Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst aan opdrachtgever in rekening is gebracht en voor zover dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11.3         Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte schade of indirect verlies of schade van derden en welke gevolgschade dan ook.

11.4         Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever.

11.5         Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

11.6         Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle schade en aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken en/of vorderingen van consultants en/of van door opdrachtnemer ingeschakelde derden in verband met bedrijfsongevallen en/of gevaren in het bedrijf van opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 7:658 BW.

 • Opdrachtnemer verklaart hierbij aansprakelijk te zijn voor de loonbelasting, premie werknemersverzekeringen over de vergoeding dat ten behoeve van de opdracht werkzame persoenen is ontvangen. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle aanspraken ter zake van genoemde premies en belasting.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.

11.9         Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen zes maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt, of daarmee redelijkerwijs bekend kon zijn, bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1        Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

12.2         Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1        Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

13.2        Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

13.3         Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

13.4        Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1         Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder onder andere mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

14.2        Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 15: Opdracht verleend met het oog op een bepaald persoon

15.1         Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met opdrachtnemer werkzaam is, brengt zulks, behoudens voor zover opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 16: Non-concurrentie

16.1        Opdrachtnemer zal tijdens de duur van de Overeenkomst, een consultancy of interim management opdracht bij een directe concurrent van de opdrachtgever eerst dan aanvaarden, indien de opdrachtgever verklaard heeft geen bezwaar te hebben tegen het aanvaarden van de nieuwe opdracht.

Artikel 17: Overmacht

17.1        Indien opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door overmacht, is opdrachtnemer gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, dan wel haar verplichtingen op te schorten.

17.2         Indien sprake is van overmacht, wordt dit door opdrachtnemer schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever.

17.3        Opdrachtgever is te allen tijde, derhalve ook in geval van overmacht, gehouden de uit hoofde van de Overeenkomst door opdrachtnemer geleverde diensten aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 18: Overige bepalingen

18.1        Geen der partijen heeft het recht haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en uit deze voorwaarden over te dragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, met dien verstande dat opdrachtnemer wel het recht heeft haar rechten op betaling te cederen.

18.2         Derden treden niet toe tot de Overeenkomst op basis van een derdenbeding. Artikel 6:254 lid 1 BW is niet van toepassing.

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen

19.1        Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands recht van toepassing.

19.2        Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

19.3         In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg bevoegd om geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen.